Big data ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราอย่างไรบ้าง Big Data คือ ข้อมูลจำนวนมากมหาศาลของบริษัททุกเรื่อง ทุกแง่มุม ทุกรูปแบบที่คุณพอจะนึกออก ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน (Structured Data) เช่น ข้อมูลที่เก็บอยู่ในตารางข้อมูลต่างๆ หรืออาจเป็นข้อมูลกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured Data)

เช่น ล็อกไฟล์ (Log files) หรือแม้กระทั่งข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) เช่น ข้อมูลการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ผ่านสังคมเครือข่าย (Social Network) เช่น Facebook, twitter หรือ ไฟล์จำพวกมีเดีย เป็นต้น โดยอาจจะเป็นข้อมูลที่มาจากภายในองค์กร และภายนอกที่มาจากการติดต่อกับ Supplier หรือจากทุกช่องทางการติดต่อกับลูกค้า แต่ทั้งหมดนี้ก็ยังคงเป็นเพียงข้อมูลดิบที่รอการนำมาประมวลและวิเคราะห์ เพื่อนำผลที่ได้มาสร้างมูลค่าทางธุรกิจ ข้อมูลเหล่านี้อาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่องค์กรสามารถนำไปใช้ได้ทันที แต่อาจมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรบางอย่างแฝงอยู่

Big Data มีคุณลักษณะสำคัญอยู่ 4 อย่างคือ ต้องเป็นข้อมูลที่มีจำนวนมากขนาดมหาศาล (Volume) มีความซับซ้อนหลากหลาย (Variety) มักจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา (Velocity) และยังไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อนำมาใช้ในการประกอบการพิจารณาได้ (Veracity)

ประโยชน์ Big Data
ประโยชน์ของ Big Data นั้น มีอยู่มากมายเลยทีเดียว ซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่ก็จะมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของทางธุรกิจโดยเฉพาะสื่อโซเชียลและการตลาดออนไลน์ต่าง ๆ สามารถสรุปได้คร่าว ๆ ดังนี้

Big Data ช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชันและเว็บไซต์ของมนุษย์ได้ดีกว่าการใช้แบบสำรวจ
Big Data สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของลูกค้าได้ เช่น ความชอบในผลิตภัณฑ์ตัวนั้น ๆ ของลูกค้า ซึ่งเมื่อลูกค้าทำการค้นหาสินค้าตัวนั้นบ่อย ๆ Big Data ก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการทำให้สินค้าตัวนั้น ๆ แสดงให้ลูกค้าดูบ่อย ๆ นั่นเอง
ช่วยทำให้การทำธุรกิจเป็นเรื่องง่ายขึ้น เพราะ Data Scientist สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รวมถึงใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับข้อมูลของลูกค้า และสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจได้

นอกจากนี้ Big Data ยังมีประโยชน์ต่อธุรกิจอีกมากมาย ซึ่งในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใด ๆ ต่างก็จะต้องใช้ Big Data ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยกันทั้งสิ้น

สรุป
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Big Data นั้น เป็นสิ่งที่สำคัญในการบริหารธุรกิจและการตลาดให้สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งก็มีกระบวนการต่าง ๆ ที่ค่อนข้างซับซ้อนจึงต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะ ธุรกิจต่าง ๆ จึงจะสามารถสร้างกำไรที่มีมูลค่าได้จากฐานข้อมูลเหล่านี้นั่นเอง